بنگاه تهران

بلوک های سیمانی

بلوک CLC

شن

محصول قيمت
شن 37.5 تا 90 میلیمتر تهران

37.5 تا 90 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 37.5 تا 63 میلیمتر انبار تهران

37.5 تا 63 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 25 تا 50 میلیمتر انبار تهران

25 تا 50 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 4.75 تا 50 میلیمتر انبار تهران

4.75 تا 50 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 19 تا 37.5 میلیمتر انبار تهران

19 تا 37.5 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 4.75 تا 37.5 میلیمتر انبار تهران

4.75 تا 37.5 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 12.5 تا 25 میلیمتر انبار تهران

12.5 تا 25 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 9.5 تا 25 میلیمتر انبار تهران

9.5 تا 25 میلیمتر

83,100 تومان
شن 4.75 تا 25 میلیمتر انبار تهران

4.75 تا 25 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 9.5 تا 19 میلیمتر انبار تهران

9.5 تا 19 میلیمتر

88,100 تومان
شن 4.75 تا 19 میلیمتر انبار تهران

4.75 تا 19 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 4.75 تا 12.5 میلیمتر انبار تهران

4.75 تا 12.5 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 2.36 تا 9.5 میلیمتر انبار تهران

2.36 تا 9.5 میلیمتر

تماس بگیرید

ماسه

محصول قيمت
ماسه 3.8 اینچ انبار تهران

3.8 اینچ

تماس بگیرید
ماسه الک نمره 4 انبار تهران

الک نمره 4

تماس بگیرید
ماسه الک نمره 8 انبار تهران

الک نمره 8

تماس بگیرید
ماسه الک نمره 16 انبار تهران

الک نمره 16

تماس بگیرید
ماسه الک نمره 30 انبار تهران

الک نمره 30

تماس بگیرید
ماسه الک نمره 50 انبار تهران

الک نمره 50

تماس بگیرید
ماسه الک نمره 100 انبار تهران

الک نمره 100

تماس بگیرید
ماسه الک نمره 200 انبار تهران

الک نمره 200

تماس بگیرید

فیلر

محصول قيمت
فیلر الک 200 تماس بگیرید

آب

محصول قيمت
آب معدنی تماس بگیرید
نتایج 1 تا 31 از کل 31 نتیجه