بنگاه کرج

بلوک های سیمانی

شن

محصول قيمت
شن 37.5 تا 90 میلیمتر کرج

37.5 تا 90 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 37.5 تا 63 میلیمتر انبار کرج

37.5 تا 63 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 25 تا 50 میلیمتر انبار کرج

25 تا 50 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 4/75 تا 50 میلیمتر انبار کرج

4.75 تا 50 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 19 تا 37.5 میلیمتر انبار کرج

19 تا 37.5 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 4.75 تا 37.5 میلیمتر انبار کرج

4.75 تا 37.5 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 12.5 تا 25 میلیمتر انبار کرج

12.5 تا 25 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 9.5 تا 25 میلیمتر انبار کرج

9.5 تا 25 میلیمتر

83,100 تومان
شن 4.75 تا 25 میلیمتر انبار کرج

4.75 تا 25 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 9.5 تا 19 میلیمتر انبار کرج

9.5 تا 19 میلیمتر

88,100 تومان
شن 4.75 تا 19 میلیمتر انبار کرج

4.75 تا 19 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 4.75 تا 12.5 میلیمتر انبار کرج

4.75 تا 12.5 میلیمتر

تماس بگیرید
شن 2.36 تا 9.5 میلیمتر انبار کرج

2.36 تا 9.5 میلیمتر

تماس بگیرید

ماسه

محصول قيمت
ماسه 3/8 اینچ انبار کرج

3.8 اینچ

تماس بگیرید
ماسه الک نمره 4 انبار کرج

الک نمره 4

تماس بگیرید
ماسه الک نمره 8 انبار کرج

الک نمره 8

تماس بگیرید
ماسه الک نمره 16 انبار کرج

الک نمره 16

تماس بگیرید
ماسه الک نمره 30 انبار کرج

الک نمره 30

تماس بگیرید
ماسه الک نمره 50 انبار کرج

الک نمره 50

تماس بگیرید
ماسه الک نمره 100 انبار کرج

الک نمره 100

تماس بگیرید
ماسه الک نمره 200 انبار کرج

الک نمره 200

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 24 از کل 24 نتیجه