تاریخ روز: چهارشنبه 2 اسفند 1402

اجزای تشکیل دهنده بتن

شن 2.36 تا 9.5 میلیمتر انبار پاکدشت
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
1,850,000 ریال
شن 25 تا 50 میلمتر تیغاب شن
بروزرسانی: یکشنبه, 13 آبان 1402
تماس بگیرید
شن 25 تا 50 میلیمتر ابرار شن
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
تماس بگیرید
شن 4.75 تا 50 میلیمتر تیغاب شن
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
تماس بگیرید
شن 4.75 تا 50 میلیمتر ابرار شن
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
تماس بگیرید
شن 19 تا 37.5 میلیمتر ایران فریمکو
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
تماس بگیرید
شن 19 تا 37.5 میلیمتر تیغاب شن
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
تماس بگیرید
شن 19 تا 37/5 میلیمتر ابرار شن
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
تماس بگیرید
شن 19 تا 37.5 میلیمتر انبار تهران
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
تماس بگیرید
شن 19 تا 37.5 میلیمتر انبار شهریار
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
تماس بگیرید
شن 19 تا 37.5 میلیمتر انبار تهراندشت
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
تماس بگیرید
شن 19 تا 37.5 میلیمتر انبار پاکدشت
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
تماس بگیرید
شن 19 تا 37.5 میلیمتر انبار کرج
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
تماس بگیرید
شن 4.75 تا 37.5 میلیمتر تیغاب شن
بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
تماس بگیرید