تاریخ روز: جمعه 28 خرداد 1403

قطعات بتنی

محصول وضعیت موجودی قيمت
بلوک سیمانی 10×20×50 انبار تهران
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سیمانی 10×20×50 انبار کرج
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سیمانی 15×20×50 انبار تهران
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سیمانی 15×20×50 انبار کرج
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سیمانی 20×20×40 انبار تهران
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود 95,000 ریال
بلوک سیمانی 20×20×40 انبار کرج
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود 95,000 ریال
بلوک سبک سیمانی 10×20×40 پاکدشت بتن
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سبک سیمانی 15×20×40 پاکدشت بتن
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سبک سیمانی 20×20×40 پاکدشت بتن
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سبک سیمانی 15×20×50 پاکدشت بتن
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سنگین سیمانی 20×20×40 پاکدشت بتن
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سنگین سیمانی 15×20×50 پاکدشت بتن
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سیمانی دو جداره 10×20×40 پرشین بتون جم
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سیمانی دو جداره 15×20×40 پرشین بتون جم
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سیمانی پر مقاومت 20×20×40 پرشین بتون جم
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سیمانی دو جداره 20×20×40 پرشین بتون جم
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود 120,000 ریال
بلوک سیمانی دو جداره طرح سنگ بادبر 20×20×40 پرشین بتن جم
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود 230,000 ریال
محصول وضعیت موجودی قيمت
بلوک سبک 10×20×50 معمولی آپتوس
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سبک 10×20×50 ایران فریمکو
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سبک 20×15×50 دو جداره طوسی آراکس
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سبک 15×20×50 معمولی آپتوس
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سبک 15×20×50 ایران فریمکو
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سبک 20×10×40 سه جداره آراکس
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود 124,000 ریال
بلوک سبک 20×20×40 معمولی آپتوس
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سبک 20×20×40 ایران فریمکو
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سبک 20×10×50 دو جداره آراکس
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سبک 15×20×50 سه جداره آپتوس
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سبک سه جداره 15×20×50 ایران فریمکو
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سبک 20×19×49 چهار جداره آراکس
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود 205,000 ریال
بلوک سبک دو سر مادگی 15×20×50 ایران فریمکو
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود تماس بگیرید
بلوک سبک 20×15×40 چهار جداره آراکس
بروزرسانی: 1 هفته قبل
موجود 143,000 ریال