تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403
تامین مواد اولیه

برای سرمایه گذار در تولید بتن آماده و قطعات بتنی، تامین مواد اولیه به ویژه از بعد اقتصادی، بسیار حائز اهمیت می باشد. به غیر از بعد اقتصادی، از بعد کیفی مواد اولیه در تولید نهایی محصول و رعایت ضوابط استاندارد، باید به تامین مواد اولیه توجه ویژه شود. لذا پیشنهاد می گردد اگر هنوز زمین خود را خریداری نکرده اید، جهت توجه ویژه اقتصادی و کیفی، مسافت معادن تا زمین شما و البته نوع و کیفیت مواد اولیه، با واحد مشاوره شهر بتن تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس: 09123137673

نوشتن دیدگاه