تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

قیمت سیمان تیپ 2

سیمان تیپ 2 شرق
بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
457,000 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 2 شرکت بین المللی ساروج بوشهر
بروزرسانی: پنجشنبه, 24 بهمن 1402
10,383,340 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 2 اردستان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,554,150 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 اردستان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,270,280 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 2 ارومیه
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,989,530 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 ارومیه
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,319,180 ریال
سیمان سیاه فله تیپ 2 شرکت سیمان استهبان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,180,600 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 شرکت سیمان استهبان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,618,310 ریال
سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 شرکت سیمان اصفهان
بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,746,460 ریال