با ورود به فصل سرما، بتن ریزی در هوای سرد، یکی از چالش های بزرگ در صنعت بتن و از جمله دغدغه های...